Brf Engelbrektshöjden

I närheten av Jakobsbergs centrum uppförde HSB Bostad ett nytt kvarter innefattande 109 st bostadsrättslägenheter fördelat på tre huskroppar. Mellan husen iordningställdes en gård men tillhörande komplementbyggnader i form av sophus och cykelförråd samt nya parkeringsplatser till de boende. Byggnaderna certifierades enligt standarden Miljöbyggnad, nivå silver.

C&M projekts uppdrag bestod i att tillhandahålla kontrollansvar enligt PBL. Detta arbete innefattar bland annat att upprätta kontrollplan, utföra löpande kontroller under både projektering och produktion i syfte att säkerställa att de tekniska egenskapskraven enligt PBL uppfylls, samordna och medverka vid tekniska samråd, utföra arbetsplatsbesök, ta fram utlåtande inför etappvisa slutsamråd, sammanställa och ansöka om slutbesked, mm.

För att göra det möjligt med etappvisa inflyttningar i varje bostadshus planerades och styrdes projektet mot ett färdigställande med löpande interimistiska slutbesked.