KMA

C&M projekt kan när uppdragsgivaren så önskar avsätta en särskild resurs för uppföljning av Kvalitets- Miljö-. och Arbetsmiljöfrågor i projekterings- och produktionsskedet. Denna resurs används vanligtvis i lite större projekt för att säkerställa en hög och jämn nivå på KMA-arbetet samt avlasta övriga i projektorganisationen.

C&M projekt följer upp och tillser att lagkrav avseende miljö- och arbetsmiljö efterlevs och att uppdragsgivarens egna kvalitets- och miljöprogram arbetas in och beaktas i projektet. Arbetet avseende KMA-frågor följs upp med regelbundna möten